Gothia

From Around The World MC

Gothia (Gothic: πŒ²πŒΏπ„πŒ°πŒ»πŒ°πŒ½πŒ³) is a settlement directly to the west of Ukiho, confined to the oak-birch forest biome found there. It is a planned urban area which is primarily focused on, but not limited to, practice of the Gothic language.

Edicts of Gothia[edit]

The Edicts of Gothia (Gothic: πŒ²πŒ°πŒ²π‚πŒ΄π†π„πŒ΄πŒΉπƒ πŒ²πŒΏπ„πŒ°πŒ»πŒ°πŒ½πŒ³πŒΉπƒ) are official documentation dictating several officialities about the Gothia region, including:

 • Delimitations & borders
 • Building permissions

The following subsections are transcriptions from the official EoG

Delimitations & borders[edit]

The overall area of Gothia is defined by the natural borders of the oak-birch forest (biome) lying directly west of the Ukiho spawn. Following are specifications of this border:

 1. The Eastern border is split from some oak-birch forest near to Ukiho by a line along X: -1250. Any buildings outside of this area are no longer of the Gothia forest area, and so any buildings found to breach this border are the sole responsibility of the builder(s).

Building permissions[edit]

Player: unofficial. Urban: official

 1. Building in allocated areas is allowed, and encouraged.
  1. A sign will be put in said area showing the player(s) building in the plot and the date from which the request is accepted.
  2. If an allocated spot goes a month without completion or significant progress, its ownership may be recalled so that another player can build there instead.
 2. Urban planning must be discussed with Urban Planners prior to construction.
  1. Such urban plots include: roads, public notice- & information-boards, tunnels, underground building which may conflict with plot definitions, and public parks & gardens.
  2. Becoming an Urban Planner requires discussion with an incumbent Urban Planner on the following topics: Road layout; Architecture; Community & Landuse planning; Landscaping; Urbanism. Once the Urban Planner is satisfied with the initiate's understanding of how Gothia's urbanism and infrastructure are managed & developed,  they may gain the official role of Urban Planner and are permitted to construct new Urban plots after consultation with other Urban planners.